top of page

Privacy Policy

 1. Waarom deze privacy policy?           
   

1.1.      Dit is de privacy policy van Healing Home. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

            Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Healing Home in het algemeen, met inbegrip van de verwerkingen via onze website beschikbaar op www.healinghome.be.

                                        

            Met deze policy proberen we je hierover op een transparante manier te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website.

 

            Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar info@healinghome.be

 

1.2.      Opgelet! Deze policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.

 

1.3.      Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.

 

1.4.      Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van België zijn bevoegd in geval van een geschil.

 

 

2.         Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

 

2.1.      Wij (Healing Home). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens.

 

 

3.         Hoe kan je ons contacteren?

​​

Eenmanszaak: Healing Home

Handels- / merknaam: Healing Home

Zetel: Rijksweg 354/101, 8710 Wielsbeke

Ondernemingsnummer (KBO): BE14750646119283

E-mail: info@healinghome.be

Hyperlink website: www.healinghome.be

 

4.         Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?      

 

4.1.      Healing Home verwerkt volgende gegevens van jou:

Identificatiegegevens:

 • Naam, voornaam

 • Adres, woonplaats

 • Geboortedatum

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

Elektronische gegevens:

 • Cookies

Persoonlijke kenmerken:

 • Geslacht

Lidmaatschappen

Beeldopnamen:

 • Foto's

 • Video's

Vrijetijdsbesteding en interesses

Leefgewoonten

Agendaplanning en activiteiten

 

 

4.2.      Healing Home kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, omdat je ze bezorgt via het contactformulier op de website, bij online registratie, bestellingen en reservaties via Momoyoga, dan wel onrechtstreeks via derden.

 

Healing Home kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de overeenkomst met jou, wanneer je online registreert of een bestelling, wanneer je contact opneemt met Healing Home voor inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de website) dan wel via cookies op onze website.

 

Healing Home kan jouw gegevens ook ontvangen via derden of verbonden vennootschappen.

 

 

[4.3.     De Persoonsgegevens via Momoyoga worden online verwerkt en bewaard op het boekingssysteem Momoyoga.

 

 

5.         Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens?

 

            De toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken.

 

5.1.      Healing Home verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

 • Uitvoering overeenkomsten / verkoop producten / levering diensten – klantenbeheer:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze diensten, promoties, kortingen, onze website of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van online bestellingen, betalingen, administratie, facturatie en boekhouding.

Wij verwerken jouw gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met jou als klant (verkoop van diensten).

De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.

Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die we nodig hebben in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt aan ons dan kunnen we jou niet bedienen, jouw bestelling(en) niet verwerken of uitvoeren en/of jouw geen diensten leveren.           

 • Wij kunnen jouw gegevens verwerken om onze diensten te optimaliseren. Zo kan Healing Home je bv. contacteren voor het plaatsen van een review op onze website. Dit kan op basis van jouw toestemming dan wel onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen.

 

 • Direct marketing:

            Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

 

            Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen. Indien je geen klant bent van ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is desgevallend vrij en kan je op elk moment intrekken.

 

 • Het verzorgen van een optimale werking van onze website:

Wanneer je de website bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.

 • De doorgifte aan onze partners, dienstverleners, leveranciers en/of andere contractspartijen van Healing Home voor de uitvoering van voorgaande punten.

           

 • Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2.      De verwerking van jouw gegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

 

6.         Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast Healing Home)?

 

6.1.      Jouw gegevens worden in de eerste plaats ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers waarmee we samenwerken in het kader van de verkoop van onze diensten – onze activiteiten. Verder kunnen ook onze webbeheerders, IT partners en netwerkbeheerders jouw gegevens verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van onze website. Ook bv. ondernemingen die betalingsdiensten, marketingdiensten of analytische diensten verlenen aan Healing Home kunnen jouw gegevens in het kader daarvan verwerken.

 

6.2.      Ook andere ondernemingen kunnen jouw gegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, zoals bv. onze boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs of andere dienstverleners.

 

6.3.      Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Healing Home, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

6.4.      Healing Home kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties. 
 

7.         Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU/EER?

 

            Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU/EER.  

 

8.         Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 

8.1.      Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals             omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere             wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

 

8.2.      Zo zullen wij bv. jouw gegevens in het kader van de levering van onze producten of diensten] [maximum 10 jaar na het einde van de overeenkomst bijhouden (dit is de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen).

 

            Voor bepaalde andere gegevens gelden andere termijnen. Bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel bv. zullen wij 5 jaar bijhouden en bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten 7 jaar. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden.

 

            Voor andere bepaalde gegevens kunnen er ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.

 

 

9.         Wat zijn jouw rechten?         

 

9.1.      Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt jou meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

 

9.2.      Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van jouw gegevens.

 

Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

 

 • verbetering van jouw gegevens (zo nodig);

 

 • verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;

 

 • je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;
   

 • je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;        
   

 • de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;

          

 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of     
   

 • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

 • beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft.

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:

 

 • de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;

 

 • de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;        

 

 • we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

 

 • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Healing Home zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

9.3.      Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.

 

            Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via info@healinghome.be en/of via uitschrijving op onze website. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

 

9.4.      Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

9.5.      Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

 

9.6.      Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Healing Home zelf contacteren: info@healinghome.be

 

9.7.      De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

 

9.8.      Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Healing Home op info@healinghome.be. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

 

Vragen? Contacteer ons gerust: info@healinghome.be

Translation in english can be provided upon request

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Contactgegevens Healing Home
Healing Home – Eline Vanoutrive
Rijksweg 354/101
8710 Wielsbeke
BTW nr: BE00837493644


Artikel 1. Definities
Onder Healing Home wordt verstaan alle fysieke locaties waar yoga, coaching, behandelingen door Healing Home wordt aangeboden.
Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door Healing Home verzorgde lessen, coaching, workshops, cursussen, evenementen, weekends of retreats.
Onder leskaart, pas, beurtenkaart wordt verstaan: elke meerbeurtenkaart (tien beurten), losse les of abonnement (unlimited pas) die de klant toegang verschaft tot de aangeboden groepslessen.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Healing Home is een eenmanszaak.

2.1a  Door het aanmelden voor een behandeling/les/activiteit/retreat en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden
2.2 Op alle door Healing Home gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.
2.3 De klant mag met zijn/haar leskaart lessen bijwonen, rekening houdend met de geldende regels van die pas en de huisregels.
Zorg dat je een geldige beurtenkaart hebt en online je inschrijving doet via de website, óf geld bij je hebt. Reserveer op voorhand je plek. Kom op tijd. De deuren sluiten 5 minuten voor aanvang. Van zodra de deur dicht is, kun je niet meer binnen. Zet je telefoon uit.

huisregels:
1/ Aerial doeken en matten worden gratis ter beschikking gesteld voor de Klant. Bij foutief gebruik en/of schade kan Healing Home om een vergoeding vragen.  De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.
2/ Schoenen zijn verboden in de yogazalen. Doe steeds uw schoenen uit voordat u de yoga zaal binnenstapt en plaats deze in de daarvoor voorziene schoenkast in de inkomruimte.
3/ Kom fris naar de les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. De lessen zijn op blote voeten. Zorg ervoor daarom voor dat je voeten gewassen zijn. In verband met mogelijke allergieën van andere Klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum of andere geuren en geen spray deodorant te gebruiken.
4/ De (lichamelijke) integriteit van Klanten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Healing Home niet getolereerd.
5/ Draag schone kleding tijdens de lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen. 
Voor hygiënische redenen wordt gevraagd in de aerial lessen een t-shirt met mouwtjes te dragen. 
6/ Kinderen zijn niet toegelaten op de zolderruimte zonder begeleiding van een volwassene.


2.4 (Een medewerker van) Healing Home kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Healing Home als opdrachtnemer optreedt.
3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Healing Home uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.


Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen
4.1 Alle passen zijn 6 maand geldig vanaf aankoopdatum.
Kostenloos annuleren kan tot 22u voor de aanvang van de les. Boeken kan tot 1u voor de les. 
4.2  .Een ochtendles 60 min (gentle flow) kost 15 euro.

Een avondles 90 min (yin) kost 20 euro.

Een tienbeurtenkaart voor de ochtendlessen kost 130 euro.
Een tienbeurtenkaart voor de avondlessen kost 180 euro.

Een online les (vinyasa) van 75 min kost 15 euro, een tienbeurtenkaart kost 130 euro.

Workshops zijn apart te betalen. Inschrijven voor de lessen en workshops is noodzakelijk. 
4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet, tenzij na overlegging van een medisch attest binnen de 14 dagen de dato. Healing Home verleent geen restitutie op kaarten en ze kunnen niet worden omgezet.
4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Healing Home desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Healing Home zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op sociale media.
4.5 Inschrijven voor de lessen of workshops gebeurt via het boekingssysteem MomoYoga op de website. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les of workshop, op voorwaarde dat de betaling door Healing Home ontvangen is.
4.6 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.
4.7. Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig emailadres wordt opgegeven.
4.8 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email kan owv technologische redenen nooit 100 % gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Healing Home contacteren met de vraag deze opnieuw  te versturen.

Artikel 5 – Workshops
5.1 Een deelnemer kan aan een workshop meedoen nadat hij zich online via de website geregistreerd heeft en Healing Home het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen.
5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.
5.3. Healing Home behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
5.4 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. Healing Home behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.
5.5 Annulering van workshops en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Healing Home heeft bereikt. Voor workshops kan je kostenloos annuleren tot 72u voor de workshop. Bij annulatie kan deze pas gebruikt worden voor een toekomstige workshop. Er worden geen terugbetalingen gedaan.

Artikel 6 – Online betalingen en terugroeprecht
6.1. De online betalingsservice van Healing Home verloopt via de betalingsprovider Mollie en Stripe. Je betaalt via beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. Mollie en Stripe voldoen aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit.
6.2 De deelnemer heeft het recht aan Healing Home mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling).
Artikel 7 – Privacy
7.1. Healing Home gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers van Healing Home is Eline Vanoutrive gevestigd op de Rijksweg 354/101, Wielsbeke. 
7.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Healing Home overmaakt, worden deze in het bestand van Healing Home opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Healing Hime gelieerde ondernemingen die yoga- evenementen organiseren.

Artikel 8 – Openingstijden
8.1 Healing Home is bevoegd om zijn vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties of dmv overmacht.
8.2 Healing Home is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal Healing Home dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Healing Home behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.
8.3 Healing Home is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

Artikel 9 – Lesgevers en uurroosters
9.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door Healing Home vervangen worden, indien nodig.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Healing Home sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit.
10.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de activiteiten die worden aangeboden bij Healing Home op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen en alle andere activiteiten. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het deelnemen aan elke activiteit/behandeling/ceremonie die Healing Home organiseert en ziet af van claims tegen Healing Home, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, overlijden, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname.

Geen vervanging voor medisch advies.

De informatie die wordt verstrekt in healing home producten, diensten, website, blog, conference calls, webinars, documenten, audio en video's is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies of een medische behandeling. Healing Home biedt training, educatie, coaching en leermogelijkheden voor haar klanten. Cliënten worden geadviseerd om het advies in te winnen van een medische zorgverlener, diëtist of andere zorgverlener voordat ze beginnen met of een verandering in het aanbrengen van dieet, lichaamsbeweging, levensstijl, medicijnen of voedingssuppletie.

10.3 Noch Healing Home, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

Artikel 11 – Slotbepaling
11.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

 

Healing Home assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

bottom of page